منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1495.97 0.6300 0.0400 1496.30 1493.79 01:02:04
گرم 48.10 0.0203 0.0013 48.11 48.03 01:02:04
کیلوگرم 48096.52 20.2550 1.2860 48107.13 48026.43 01:02:04
تولا 560.99 0.2363 0.0150 561.11 560.17 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16.85 0.0100 0.0700 16.86 16.84 00:47:37
گرم 0.54 0.0003 0.0023 0.54 0.54 00:47:37
کیلوگرم 541.74 0.3215 2.2506 542.06 541.42 00:47:37
تولا 6.32 0.0038 0.0263 6.32 6.32 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 854.50 0.0000 0.0000 854.80 853.70 01:01:05
گرم 27.47 0.0000 0.0000 27.48 27.45 01:01:05
کیلوگرم 27472.79 0.0000 0.0000 27482.44 27447.07 01:01:05
تولا 320.44 0.0000 0.0000 320.55 320.14 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1473.45 1.0000 0.0700 1475.15 1472.00 01:01:20
گرم 47.37 0.0322 0.0023 47.43 47.33 01:01:20
کیلوگرم 47372.48 32.1507 2.2506 47427.14 47325.86 01:01:20
تولا 552.54 0.3750 0.0263 553.18 552.00 01:01:20

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1350.41 0.5687 0.0400 1350.71 1348.44 01:02:04
گرم 43.42 0.0183 0.0013 43.43 43.35 01:02:04
کیلوگرم 43416.73 18.2841 1.2860 43426.30 43353.46 01:02:04
تولا 506.40 0.2133 0.0150 506.52 505.67 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15.21 0.0090 0.0700 15.22 15.20 00:47:37
گرم 0.49 0.0003 0.0023 0.49 0.49 00:47:37
کیلوگرم 489.03 0.2902 2.2506 489.32 488.74 00:47:37
تولا 5.70 0.0034 0.0263 5.71 5.70 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 771.36 0.0000 0.0000 771.63 770.63 01:01:05
گرم 24.80 0.0000 0.0000 24.81 24.78 01:01:05
کیلوگرم 24799.69 0.0000 0.0000 24808.40 24776.47 01:01:05
تولا 289.26 0.0000 0.0000 289.36 288.99 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1330.08 0.9027 0.0700 1331.62 1328.77 01:01:20
گرم 42.76 0.0290 0.0023 42.81 42.72 01:01:20
کیلوگرم 42763.14 29.0225 2.2506 42812.48 42721.06 01:01:20
تولا 498.78 0.3385 0.0263 499.36 498.29 01:01:20

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1232.83 0.5192 0.0400 1233.10 1231.03 01:02:04
گرم 39.64 0.0167 0.0013 39.65 39.58 01:02:04
کیلوگرم 39636.34 16.6921 1.2860 39645.08 39578.58 01:02:04
تولا 462.31 0.1947 0.0150 462.41 461.64 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13.89 0.0082 0.0700 13.89 13.88 00:47:37
گرم 0.45 0.0003 0.0023 0.45 0.45 00:47:37
کیلوگرم 446.45 0.2650 2.2506 446.71 446.18 00:47:37
تولا 5.21 0.0031 0.0263 5.21 5.20 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 704.19 0.0000 0.0000 704.44 703.53 01:01:05
گرم 22.64 0.0000 0.0000 22.65 22.62 01:01:05
کیلوگرم 22640.33 0.0000 0.0000 22648.28 22619.13 01:01:05
تولا 264.07 0.0000 0.0000 264.17 263.83 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1214.27 0.8241 0.0700 1215.67 1213.08 01:01:20
گرم 39.04 0.0265 0.0023 39.08 39.00 01:01:20
کیلوگرم 39039.66 26.4954 2.2506 39084.70 39001.24 01:01:20
تولا 455.35 0.3090 0.0263 455.88 454.90 01:01:20

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5495.45 2.3143 0.0400 5496.66 5487.44 01:02:04
گرم 176.68 0.0744 0.0013 176.72 176.43 01:02:04
کیلوگرم 176682.55 74.4066 1.2860 176721.53 176425.08 01:02:04
تولا 2060.79 0.8679 0.0150 2061.25 2057.79 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 61.90 0.0367 0.0700 61.94 61.86 00:47:37
گرم 1.99 0.0012 0.0023 1.99 1.99 00:47:37
کیلوگرم 1990.08 1.1811 2.2506 1991.26 1988.90 00:47:37
تولا 23.21 0.0138 0.0263 23.23 23.20 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3139.01 0.0000 0.0000 3140.11 3136.07 01:01:05
گرم 100.92 0.0000 0.0000 100.96 100.83 01:01:05
کیلوگرم 100921.30 0.0000 0.0000 100956.73 100826.82 01:01:05
تولا 1177.13 0.0000 0.0000 1177.54 1176.03 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5412.72 3.6735 0.0700 5418.96 5407.39 01:01:20
گرم 174.02 0.1181 0.0023 174.22 173.85 01:01:20
کیلوگرم 174022.81 118.1057 2.2506 174223.59 173851.56 01:01:20
تولا 2029.77 1.3776 0.0263 2032.11 2027.77 01:01:20

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1995.03 0.8402 0.0400 1995.47 1992.12 01:02:04
گرم 64.14 0.0270 0.0013 64.16 64.05 01:02:04
کیلوگرم 64141.51 27.0120 1.2860 64155.66 64048.04 01:02:04
تولا 748.14 0.3151 0.0150 748.30 747.04 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 22.47 0.0133 0.0700 22.48 22.46 00:47:37
گرم 0.72 0.0004 0.0023 0.72 0.72 00:47:37
کیلوگرم 722.46 0.4288 2.2506 722.89 722.04 00:47:37
تولا 8.43 0.0050 0.0263 8.43 8.42 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1139.56 0.0000 0.0000 1139.96 1138.49 01:01:05
گرم 36.64 0.0000 0.0000 36.65 36.60 01:01:05
کیلوگرم 36637.72 0.0000 0.0000 36650.58 36603.42 01:01:05
تولا 427.34 0.0000 0.0000 427.49 426.94 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1964.99 1.3336 0.0700 1967.26 1963.06 01:01:20
گرم 63.18 0.0429 0.0023 63.25 63.11 01:01:20
کیلوگرم 63175.94 42.8762 2.2506 63248.83 63113.77 01:01:20
تولا 736.87 0.5001 0.0263 737.72 736.15 01:01:20

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10548.98 4.4425 0.0400 10551.31 10533.61 01:02:04
گرم 339.16 0.1428 0.0013 339.23 338.66 01:02:04
کیلوگرم 339157.40 142.8298 1.2860 339232.21 338663.16 01:02:04
تولا 3955.87 1.6659 0.0150 3956.74 3950.11 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 118.82 0.0705 0.0700 118.89 118.75 00:47:37
گرم 3.82 0.0023 0.0023 3.82 3.82 00:47:37
کیلوگرم 3820.13 2.2671 2.2506 3822.40 3817.86 00:47:37
تولا 44.56 0.0264 0.0263 44.58 44.53 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6025.59 0.0000 0.0000 6027.71 6019.95 01:01:05
گرم 193.73 0.0000 0.0000 193.80 193.55 01:01:05
کیلوگرم 193727.14 0.0000 0.0000 193795.16 193545.77 01:01:05
تولا 2259.60 0.0000 0.0000 2260.39 2257.48 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10390.18 7.0516 0.0700 10402.17 10379.96 01:01:20
گرم 334.05 0.2267 0.0023 334.44 333.72 01:01:20
کیلوگرم 334051.80 226.7140 2.2506 334437.21 333723.06 01:01:20
تولا 3896.32 2.6444 0.0263 3900.82 3892.49 01:01:20

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 159530.24 67.1832 0.0400 159565.43 159297.77 01:02:04
گرم 5129.02 2.1600 0.0013 5130.15 5121.54 01:02:04
کیلوگرم 5129012.52 2159.9884 1.2860 5130143.94 5121538.27 01:02:04
تولا 59823.88 25.1937 0.0150 59837.08 59736.71 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1796.88 1.0664 0.0700 1797.95 1795.82 00:47:37
گرم 57.77 0.0343 0.0023 57.81 57.74 00:47:37
کیلوگرم 57771.12 34.2855 2.2506 57805.40 57736.83 00:47:37
تولا 673.83 0.3999 0.0263 674.23 673.43 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 91123.88 0.0000 0.0000 91155.87 91038.57 01:01:05
گرم 2929.70 0.0000 0.0000 2930.73 2926.96 01:01:05
کیلوگرم 2929698.59 0.0000 0.0000 2930727.15 2926955.74 01:01:05
تولا 34171.48 0.0000 0.0000 34183.48 34139.49 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 157128.71 106.6400 0.0700 157310.00 156974.08 01:01:20
گرم 5051.81 3.4286 0.0023 5057.63 5046.83 01:01:20
کیلوگرم 5051801.50 3428.5531 2.2506 5057630.04 5046830.10 01:01:20
تولا 58923.31 39.9900 0.0263 58991.29 58865.32 01:01:20

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14492.36 6.1032 0.0400 14495.56 14471.24 01:02:04
گرم 465.94 0.1962 0.0013 466.04 465.26 01:02:04
کیلوگرم 465939.81 196.2219 1.2860 466042.60 465260.82 01:02:04
تولا 5434.64 2.2887 0.0150 5435.84 5426.72 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 163.24 0.0969 0.0700 163.33 163.14 00:47:37
گرم 5.25 0.0031 0.0023 5.25 5.25 00:47:37
کیلوگرم 5248.16 3.1146 2.2506 5251.27 5245.04 00:47:37
تولا 61.21 0.0363 0.0263 61.25 61.18 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8278.05 0.0000 0.0000 8280.96 8270.30 01:01:05
گرم 266.15 0.0000 0.0000 266.24 265.90 01:01:05
کیلوگرم 266145.42 0.0000 0.0000 266238.86 265896.25 01:01:05
تولا 3104.27 0.0000 0.0000 3105.36 3101.37 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14274.19 9.6876 0.0700 14290.66 14260.15 01:01:20
گرم 458.93 0.3115 0.0023 459.46 458.47 01:01:20
کیلوگرم 458925.66 311.4633 2.2506 459455.15 458474.04 01:01:20
تولا 5352.83 3.6329 0.0263 5359.00 5347.56 01:01:20

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1468.74 0.6185 0.0400 1469.07 1466.60 01:02:04
گرم 47.22 0.0199 0.0013 47.23 47.15 01:02:04
کیلوگرم 47221.16 19.8863 1.2860 47231.58 47152.35 01:02:04
تولا 550.78 0.2320 0.0150 550.90 549.98 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16.54 0.0098 0.0700 16.55 16.53 00:47:37
گرم 0.53 0.0003 0.0023 0.53 0.53 00:47:37
کیلوگرم 531.88 0.3157 2.2506 532.20 531.56 00:47:37
تولا 6.20 0.0037 0.0263 6.21 6.20 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 838.95 0.0000 0.0000 839.24 838.16 01:01:05
گرم 26.97 0.0000 0.0000 26.98 26.95 01:01:05
کیلوگرم 26972.79 0.0000 0.0000 26982.26 26947.54 01:01:05
تولا 314.61 0.0000 0.0000 314.72 314.31 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1446.63 0.9818 0.0700 1448.30 1445.21 01:01:20
گرم 46.51 0.0316 0.0023 46.56 46.46 01:01:20
کیلوگرم 46510.30 31.5656 2.2506 46563.96 46464.53 01:01:20
تولا 542.49 0.3682 0.0263 543.11 541.95 01:01:20

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 106908.00 45.0223 0.0400 106931.58 106752.21 01:02:04
گرم 3437.17 1.4475 0.0013 3437.93 3432.16 01:02:04
کیلوگرم 3437169.45 1447.5001 1.2860 3437927.67 3432160.64 01:02:04
تولا 40090.53 16.8834 0.0150 40099.37 40032.11 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1204.17 0.7146 0.0700 1204.88 1203.45 00:47:37
گرم 38.71 0.0230 0.0023 38.74 38.69 00:47:37
کیلوگرم 38714.88 22.9762 2.2506 38737.86 38691.91 00:47:37
تولا 451.56 0.2680 0.0263 451.83 451.30 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 61065.99 0.0000 0.0000 61087.43 61008.82 01:01:05
گرم 1963.32 0.0000 0.0000 1964.01 1961.48 01:01:05
کیلوگرم 1963315.64 0.0000 0.0000 1964004.93 1961477.54 01:01:05
تولا 22899.76 0.0000 0.0000 22907.80 22878.32 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 105298.63 71.4640 0.0700 105420.12 105195.01 01:01:20
گرم 3385.43 2.2976 0.0023 3389.34 3382.10 01:01:20
کیلوگرم 3385427.07 2297.6192 2.2506 3389333.02 3382095.52 01:01:20
تولا 39487.02 26.7990 0.0263 39532.57 39448.16 01:01:20

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11736.63 4.9427 0.0400 11739.22 11719.53 01:02:04
گرم 377.34 0.1589 0.0013 377.42 376.79 01:02:04
کیلوگرم 377341.22 158.9103 1.2860 377424.46 376791.34 01:02:04
تولا 4401.24 1.8535 0.0150 4402.21 4394.83 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 132.20 0.0785 0.0700 132.28 132.12 00:47:37
گرم 4.25 0.0025 0.0023 4.25 4.25 00:47:37
کیلوگرم 4250.22 2.5224 2.2506 4252.74 4247.70 00:47:37
تولا 49.57 0.0294 0.0263 49.60 49.54 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6703.98 0.0000 0.0000 6706.33 6697.70 01:01:05
گرم 215.54 0.0000 0.0000 215.61 215.34 01:01:05
کیلوگرم 215537.79 0.0000 0.0000 215613.46 215336.00 01:01:05
تولا 2513.99 0.0000 0.0000 2514.88 2511.64 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11559.95 7.8455 0.0700 11573.29 11548.58 01:01:20
گرم 371.66 0.2522 0.0023 372.09 371.30 01:01:20
کیلوگرم 371660.81 252.2385 2.2506 372089.61 371295.06 01:01:20
تولا 4334.99 2.9421 0.0263 4339.99 4330.72 01:01:20

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2211.94 0.9315 0.0400 2212.43 2208.72 01:02:04
گرم 71.12 0.0299 0.0013 71.13 71.01 01:02:04
کیلوگرم 71115.51 29.9490 1.2860 71131.20 71011.88 01:02:04
تولا 829.48 0.3493 0.0150 829.66 828.27 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 24.91 0.0148 0.0700 24.93 24.90 00:47:37
گرم 0.80 0.0005 0.0023 0.80 0.80 00:47:37
کیلوگرم 801.02 0.4754 2.2506 801.49 800.54 00:47:37
تولا 9.34 0.0055 0.0263 9.35 9.34 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1263.46 0.0000 0.0000 1263.91 1262.28 01:01:05
گرم 40.62 0.0000 0.0000 40.64 40.58 01:01:05
کیلوگرم 40621.27 0.0000 0.0000 40635.53 40583.24 01:01:05
تولا 473.80 0.0000 0.0000 473.97 473.36 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2178.64 1.4786 0.0700 2181.16 2176.50 01:01:20
گرم 70.05 0.0475 0.0023 70.13 69.98 01:01:20
کیلوگرم 70044.95 47.5381 2.2506 70125.77 69976.02 01:01:20
تولا 816.99 0.5545 0.0263 817.93 816.19 01:01:20

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8478.41 3.5705 0.0400 8480.28 8466.05 01:02:04
گرم 272.59 0.1148 0.0013 272.65 272.19 01:02:04
کیلوگرم 272587.01 114.7950 1.2860 272647.14 272189.78 01:02:04
تولا 3179.41 1.3389 0.0150 3180.11 3174.77 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 95.50 0.0567 0.0700 95.55 95.44 00:47:37
گرم 3.07 0.0018 0.0023 3.07 3.07 00:47:37
کیلوگرم 3070.31 1.8221 2.2506 3072.13 3068.49 00:47:37
تولا 35.81 0.0213 0.0263 35.83 35.79 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4842.88 0.0000 0.0000 4844.58 4838.34 01:01:05
گرم 155.70 0.0000 0.0000 155.76 155.56 01:01:05
کیلوگرم 155702.05 0.0000 0.0000 155756.72 155556.28 01:01:05
تولا 1816.08 0.0000 0.0000 1816.72 1814.38 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8350.78 5.6675 0.0700 8360.41 8342.56 01:01:20
گرم 268.48 0.1822 0.0023 268.79 268.22 01:01:20
کیلوگرم 268483.54 182.2142 2.2506 268793.31 268219.33 01:01:20
تولا 3131.54 2.1253 0.0263 3135.16 3128.46 01:01:20

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 455.67 0.1919 0.0400 455.77 455.01 01:02:04
گرم 14.65 0.0062 0.0013 14.65 14.63 01:02:04
کیلوگرم 14650.20 6.1697 1.2860 14653.43 14628.85 01:02:04
تولا 170.88 0.0720 0.0150 170.91 170.63 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5.13 0.0030 0.0700 5.14 5.13 00:47:37
گرم 0.17 0.0001 0.0023 0.17 0.16 00:47:37
کیلوگرم 165.01 0.0979 2.2506 165.11 164.92 00:47:37
تولا 1.92 0.0011 0.0263 1.93 1.92 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 260.28 0.0000 0.0000 260.37 260.04 01:01:05
گرم 8.37 0.0000 0.0000 8.37 8.36 01:01:05
کیلوگرم 8368.21 0.0000 0.0000 8371.15 8360.38 01:01:05
تولا 97.61 0.0000 0.0000 97.64 97.51 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 448.81 0.3046 0.0700 449.33 448.37 01:01:20
گرم 14.43 0.0098 0.0023 14.45 14.42 01:01:20
کیلوگرم 14429.66 9.7931 2.2506 14446.31 14415.46 01:01:20
تولا 168.30 0.1142 0.0263 168.50 168.14 01:01:20

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6251.66 2.6328 0.0400 6253.04 6242.55 01:02:04
گرم 201.00 0.0846 0.0013 201.04 200.70 01:02:04
کیلوگرم 200995.34 84.6455 1.2860 201039.68 200702.44 01:02:04
تولا 2344.37 0.9873 0.0150 2344.89 2340.96 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 70.42 0.0418 0.0700 70.46 70.37 00:47:37
گرم 2.26 0.0013 0.0023 2.27 2.26 00:47:37
کیلوگرم 2263.93 1.3436 2.2506 2265.27 2262.59 00:47:37
تولا 26.41 0.0157 0.0263 26.42 26.39 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3570.96 0.0000 0.0000 3572.21 3567.61 01:01:05
گرم 114.81 0.0000 0.0000 114.85 114.70 01:01:05
کیلوگرم 114808.80 0.0000 0.0000 114849.11 114701.31 01:01:05
تولا 1339.11 0.0000 0.0000 1339.58 1337.86 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6157.55 4.1790 0.0700 6164.65 6151.49 01:01:20
گرم 197.97 0.1344 0.0023 198.20 197.77 01:01:20
کیلوگرم 197969.60 134.3579 2.2506 198198.01 197774.78 01:01:20
تولا 2309.08 1.5671 0.0263 2311.75 2306.81 01:01:20

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13435.16 5.6580 0.0400 13438.12 13415.58 01:02:04
گرم 431.95 0.1819 0.0013 432.05 431.32 01:02:04
کیلوگرم 431950.00 181.9077 1.2860 432045.29 431320.55 01:02:04
تولا 5038.19 2.1217 0.0150 5039.30 5030.85 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 151.33 0.0898 0.0700 151.42 151.24 00:47:37
گرم 4.87 0.0029 0.0023 4.87 4.86 00:47:37
کیلوگرم 4865.31 2.8874 2.2506 4868.20 4862.42 00:47:37
تولا 56.75 0.0337 0.0263 56.78 56.71 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7674.18 0.0000 0.0000 7676.87 7666.99 01:01:05
گرم 246.73 0.0000 0.0000 246.82 246.50 01:01:05
کیلوگرم 246730.40 0.0000 0.0000 246817.02 246499.41 01:01:05
تولا 2877.82 0.0000 0.0000 2878.83 2875.12 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13232.91 8.9809 0.0700 13248.17 13219.88 01:01:20
گرم 425.45 0.2887 0.0023 425.94 425.03 01:01:20
کیلوگرم 425447.53 288.7424 2.2506 425938.39 425028.85 01:01:20
تولا 4962.34 3.3678 0.0263 4968.07 4957.46 01:01:20

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 242347.14 102.0600 0.0400 242400.60 241993.98 01:02:04
گرم 7791.64 3.2813 0.0013 7793.36 7780.29 01:02:04
کیلوگرم 7791635.67 3281.3027 1.2860 7793354.45 7780281.32 01:02:04
تولا 90880.24 38.2725 0.0150 90900.29 90747.81 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2729.70 1.6200 0.0700 2731.32 2728.08 00:47:37
گرم 87.76 0.0521 0.0023 87.81 87.71 00:47:37
کیلوگرم 87761.83 52.0842 2.2506 87813.91 87709.74 00:47:37
تولا 1023.64 0.6075 0.0263 1024.25 1023.03 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 138429.00 0.0000 0.0000 138477.60 138299.40 01:01:05
گرم 4450.60 0.0000 0.0000 4452.16 4446.43 01:01:05
کیلوگرم 4450592.38 0.0000 0.0000 4452154.90 4446425.64 01:01:05
تولا 51910.91 0.0000 0.0000 51929.14 51862.31 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 238698.90 162.0000 0.0700 238974.30 238464.00 01:01:20
گرم 7674.35 5.2084 0.0023 7683.20 7666.80 01:01:20
کیلوگرم 7674342.12 5208.4171 2.2506 7683196.42 7666789.91 01:01:20
تولا 89512.15 60.7500 0.0263 89615.43 89424.07 01:01:20

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5475.85 2.3061 0.0400 5477.06 5467.87 01:02:04
گرم 176.05 0.0741 0.0013 176.09 175.80 01:02:04
کیلوگرم 176052.49 74.1412 1.2860 176091.32 175795.94 01:02:04
تولا 2053.44 0.8648 0.0150 2053.90 2050.45 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 61.68 0.0366 0.0700 61.71 61.64 00:47:37
گرم 1.98 0.0012 0.0023 1.98 1.98 00:47:37
کیلوگرم 1982.98 1.1768 2.2506 1984.16 1981.81 00:47:37
تولا 23.13 0.0137 0.0263 23.14 23.12 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3127.81 0.0000 0.0000 3128.91 3124.88 01:01:05
گرم 100.56 0.0000 0.0000 100.60 100.47 01:01:05
کیلوگرم 100561.41 0.0000 0.0000 100596.71 100467.26 01:01:05
تولا 1172.93 0.0000 0.0000 1173.34 1171.83 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5393.42 3.6604 0.0700 5399.64 5388.11 01:01:20
گرم 173.40 0.1177 0.0023 173.60 173.23 01:01:20
کیلوگرم 173402.23 117.6845 2.2506 173602.30 173231.59 01:01:20
تولا 2022.53 1.3727 0.0263 2024.87 2020.54 01:01:20

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 100089.37 42.1508 0.0400 100111.45 99943.51 01:02:04
گرم 3217.95 1.3552 0.0013 3218.66 3213.26 01:02:04
کیلوگرم 3217945.53 1355.1780 1.2860 3218655.39 3213256.18 01:02:04
تولا 37533.54 15.8066 0.0150 37541.82 37478.85 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1127.37 0.6691 0.0700 1128.04 1126.70 00:47:37
گرم 36.25 0.0215 0.0023 36.27 36.22 00:47:37
کیلوگرم 36245.63 21.5108 2.2506 36267.15 36224.12 00:47:37
تولا 422.76 0.2509 0.0263 423.01 422.51 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 57171.18 0.0000 0.0000 57191.25 57117.65 01:01:05
گرم 1838.10 0.0000 0.0000 1838.74 1836.38 01:01:05
کیلوگرم 1838094.65 0.0000 0.0000 1838739.97 1836373.79 01:01:05
تولا 21439.21 0.0000 0.0000 21446.73 21419.14 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 98582.65 66.9060 0.0700 98696.39 98485.63 01:01:20
گرم 3169.51 2.1511 0.0023 3173.16 3166.39 01:01:20
کیلوگرم 3169503.29 2151.0762 2.2506 3173160.12 3166384.23 01:01:20
تولا 36968.52 25.0898 0.0263 37011.17 36932.14 01:01:20

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5610.79 2.3629 0.0400 5612.02 5602.61 01:02:04
گرم 180.39 0.0760 0.0013 180.43 180.13 01:02:04
کیلوگرم 180390.79 75.9682 1.2860 180430.59 180127.92 01:02:04
تولا 2104.05 0.8861 0.0150 2104.51 2100.98 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 63.20 0.0375 0.0700 63.24 63.16 00:47:37
گرم 2.03 0.0012 0.0023 2.03 2.03 00:47:37
کیلوگرم 2031.85 1.2058 2.2506 2033.05 2030.64 00:47:37
تولا 23.70 0.0141 0.0263 23.71 23.69 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3204.89 0.0000 0.0000 3206.01 3201.89 01:01:05
گرم 103.04 0.0000 0.0000 103.08 102.94 01:01:05
کیلوگرم 103039.46 0.0000 0.0000 103075.63 102942.99 01:01:05
تولا 1201.83 0.0000 0.0000 1202.26 1200.71 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5526.32 3.7506 0.0700 5532.70 5520.88 01:01:20
گرم 177.68 0.1206 0.0023 177.88 177.50 01:01:20
کیلوگرم 177675.23 120.5845 2.2506 177880.23 177500.38 01:01:20
تولا 2072.37 1.4065 0.0263 2074.76 2070.33 01:01:20

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2075.51 0.8741 0.0400 2075.97 2072.48 01:02:04
گرم 66.73 0.0281 0.0013 66.74 66.63 01:02:04
کیلوگرم 66729.11 28.1017 1.2860 66743.83 66631.87 01:02:04
تولا 778.32 0.3278 0.0150 778.49 777.18 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 23.38 0.0139 0.0700 23.39 23.36 00:47:37
گرم 0.75 0.0004 0.0023 0.75 0.75 00:47:37
کیلوگرم 751.61 0.4461 2.2506 752.06 751.16 00:47:37
تولا 8.77 0.0052 0.0263 8.77 8.76 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1185.53 0.0000 0.0000 1185.95 1184.42 01:01:05
گرم 38.12 0.0000 0.0000 38.13 38.08 01:01:05
کیلوگرم 38115.75 0.0000 0.0000 38129.13 38080.07 01:01:05
تولا 444.58 0.0000 0.0000 444.73 444.16 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2044.26 1.3874 0.0700 2046.62 2042.25 01:01:20
گرم 65.72 0.0446 0.0023 65.80 65.66 01:01:20
کیلوگرم 65724.58 44.6059 2.2506 65800.41 65659.90 01:01:20
تولا 766.60 0.5203 0.0263 767.48 765.85 01:01:20

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10070.27 4.2409 0.0400 10072.49 10055.60 01:02:04
گرم 323.77 0.1363 0.0013 323.84 323.29 01:02:04
کیلوگرم 323766.51 136.3483 1.2860 323837.93 323294.70 01:02:04
تولا 3776.35 1.5903 0.0150 3777.19 3770.85 01:02:04
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 113.43 0.0673 0.0700 113.49 113.36 00:47:37
گرم 3.65 0.0022 0.0023 3.65 3.64 00:47:37
کیلوگرم 3646.77 2.1643 2.2506 3648.94 3644.61 00:47:37
تولا 42.54 0.0252 0.0263 42.56 42.51 00:47:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5752.15 0.0000 0.0000 5754.17 5746.77 01:01:05
گرم 184.94 0.0000 0.0000 185.00 184.76 01:01:05
کیلوگرم 184935.85 0.0000 0.0000 185000.78 184762.71 01:01:05
تولا 2157.06 0.0000 0.0000 2157.82 2155.04 01:01:05
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9918.68 6.7316 0.0700 9930.12 9908.92 01:01:20
گرم 318.89 0.2164 0.0023 319.26 318.58 01:01:20
کیلوگرم 318892.60 216.4258 2.2506 319260.53 318578.78 01:01:20
تولا 3719.51 2.5244 0.0263 3723.80 3715.85 01:01:20
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 88.81 1.76 1.02 0.06 26.61 16.25 12.13 0.51